آیا مردان تنوع طلب هستند؟

جنس مذکر به پیچیدگی جنس مونث نیست و اکثر رفتارھای جنس مذکر
برون رﯾز است و نیاز به کنجکاوی ندارد سوالی که مطرح است آﯾا مردان
تنوع پذﯾر تر از زنان ھستند ؟ پاسخ خیر مردان تنوع پذﯾر تر از زنان نیستند
بلکه اکثر روﯾدادھای زندگی واکثر رفتارھا و برخوردارھا برای مردان زودتر به
عادت تبدﯾل می شود و اﯾنگونه می توان نتیجه گرفت که مردان زودتر
خسته می شوند مسلم بدونید ﯾک مرد ھرچقدر ھم که دارای ھمسری زﯾبا
، خوش اندام و دلربا باشد بعد از چند ماھی زندگی ﯾا ﯾکی دوسال زندگی
اﯾن زن برای مرد خود عادی می شود و از نظر ظاھری تازگی قبل را نخواھد
داشت
پس اﯾن مطلب قابل توجه خانمھاﯾی که ادعای زﯾباﯾی می کنند و میگوﯾند که شوھرشان به آنھا خیانت کرده است بعد از مدتی مردان از نظر ظاھر
شما اشباع می شوند ، اخلاق و رفتار ﯾک زن باﯾد به گونه ای باشد که در ھمه حال برای ھمسر خود تازگی داشته باشد و فقط ظاھر خوب زن
برای ﯾک مرد کافی نیست به ھمین منظور توصیه می شود ھمه عشق و علاقه و موھبت خود را به ﯾکباره در چند روز ﯾا چند ماه ابتدای زندگی رو
نکنید ھمیشه مثال اھسته و پیوسته را به خاطر داشته باشید ، مردان تغییرات جزئی را دﯾر به چشم می بینند مثلا شما اگر جای ﯾک گلدان را در
منزل تغییر دھید شاﯾد بعد از ﯾک ھفته شوھرتان متوجه اﯾن تغییر شود اما اگر رنگ لباس و ﯾا حتی نوع پوششتان را تغییر دھید خیلی زود متوجه
تغییر می شوند ھر چند شاﯾد اگر عطری که استفاده می کنید را تغییر دھید باز متوجه نشوند پس اگر قصد تغییر ﯾا تحولی دارﯾد بھتر است تلاش
خود را در جھت تغییر بزرگی انجام دھید. . از نظر رفتاری جنس مردان به گونه اﯾست که رﯾاست طلب ھستند و تماﯾل دارند ھیچ موضوعی از انھا
پنھان نباشد و ترجیح می دھند ھمسرشان بدون ھماھنگی انھا کاری را انجام ندھند.
اگر ھر روز موقع استقبال از شوھرتان از ﯾک جمله تکراری استفاده میکنید آنرا تغییر دھید . اگر رفتاری از سوی شوھرتان شما را خوشحال می کند
نوع ابراز خوشحالی خود را تغییر دھید ھر چند تغییر کوتاه ، کنار امدن با آشفتگی و خستگی مردان ﯾکی از رموز موفقیت برای جلوگیری از تنوع پذﯾر
بودن آنھاست به عنوان مثال اگر خواسته ای دارﯾد ﯾا می خواھید موضوع مھمی را مطرح کنید از گفتن حرفھای حاشیه ای بپرھیزﯾد چرا که مردان از
اﯾنگونه حرفھا زود خسته و عصبی می شوند .
از نظر روابط جنسی کلا مردان ھمسری مطیع را خواھان میباشند رفتارھای جنسی خود را تغییر دھید سعی کنید در روابط جنسی تغییر اﯾجاد کنید
به عنوان مثال زمان انجام رابطه مکان انجام آن پوزﯾشنھای آن حرفھاﯾی که ردو بدل می شود رابطه جنسی کلیشه ای چند دقیقه ای آنچنان تاثیر
مثبتی بھمراه ندارد سعی نکنید در باطه جنسی مثل ﯾک ماشین باشید ﯾعنی فقط ابزاری برﯾا ارضای جنسی باشید بلکه از نظر روحی ھم باﯾد
شوھر خود را ارضاء کنید البته اﯾن مسئاه نیز متقابله .
اگر با شوھرتان مشکلی دارﯾد آنرا مطرح کنید تا زودتر حل شود ﯾک زن افسرده حال و غمگین باعث می شود تا شوھر آن زن دﯾرتر به منزل برود در
عوض ﯾک زن شاد و خوشرو و خوش برخورد باعث می شود تا شوھرش برای رفتن به منزل لحظه شماری کند کلا در خانه محیطی جذب کننده
برای ھمسر خود فراھم آورﯾد تا مردان ھیچ کجا به جز منزل و در کنار شما احساس آرامش نکنند . مردان از زنان نغ نغی بیزارند ، مردان عاشق
احترام ھستند در بیرون از منزل جلوی دﯾگران با شوھر خود با احترام سخن بگوﯾید البته اﯾن مسئله متقابل میباشد . از گیر دادن ھای بیخودی
پرھیز کنید .
ظاھری خوب برای ھمسر خود داشته باشید ﯾعنی در منزل آراﯾش کنید موھای آشفته و پرﯾشان خود را آراسته سازﯾد مدل موی خود را تغییر دھید
و از او بپرسید از چه مدل موﯾی ﯾا چه طرز آراﯾشی خوشحال تر میشه ھر چند وقتی آنھا را مشت و مال دھید فراموش نکنید اگر زنی تمام اﯾن
کارھای را برای شوھر خود انجام دھد به نوعی برای خودش اﯾن کارھا را انجام داده است چراکه اگر مردی چنین ھمسری داشته باشد از ھیچ
تلاشی برای خوشبختی وی کوتاھی نخواھد کرد .

طوری با شوھر خود برخورد نکنید که انگار وی وسیله ای برای تولید اسکناس برای شما میباشد سعی کنید باری از دوش وی بردارﯾد نه اﯾنکه خود
مشکلی بر روی مشکلاتش باشید توجه داشته باشید اﯾن شماﯾید که باعث می شید شوھر شما سراغ روابط نا مشروع نرود ﯾا به فکر ھمسری
دﯾگر نباشد که پاسخگوی آندسته از نیازھاﯾی باشد که شما نتوانسته اﯾد آنھا را تامین کنید. به نوعی در ﯾک کلام متفاوت باشید شوھر خود را غافلگیر کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *