چند راه ساده برای شاد کردن خانمھا


۱)زن ھا دوست ندارند میھمان نا خوانده داشته باشند, بنابراﯾن به آنھا وقت
کافی بدھید تا آماده شوند. آمادگی
آنھا برای پذﯾراﯾی امری حیاتی است.
۲) با ھمسر خود در ھر کاری موافقت کنید , خواھید دﯾد که زندگی چقدر
راحت تر می شود!
۳)ھر روز از ھمسر خود سوال کنید که چه کاری می توانید براﯾش انجام
دھید؟
۴) وقتی از شما خطاﯾی سر می زند اظھار تاسف کنید. وقتی ھم که تقصیر
از شما نیست باز ھم اظھار تاسف
کنید!
۵)وقتی اوضا قمر در عقرب است, لبخند را فراموش نکنید . اگر بخندﯾد دنیا ھم با شما می خندد و اگر گرﯾه کنید
ﯾقین بدانید که دنیا شما را تنھا خواھد گذاشت.
۶)از تلاشھای ھمسرتان نشکر کنید و ببینید اﯾن تشکر تا چه حد موثر واقع می شود.
۷)به اﯾن فکر کنید که ھمسر شما زن خیلی خوبی است. مادری بسیار خوب , عروسی بھتر از دﯾگر عروسھا و
اگر به اﯾن طرز فکر ادامه دھید , او ھمین طور خواھد شد.
۸)خسیس نباشید و در ستاﯾش ھمسر خود دست و دلبازی کنید . اما به ﯾاد داشته باشید که در ھیچ موردی
مبالغه نکنید. باﯾد ھمسرتان استحقاق تعرﯾف و تمجید را داشته باشد و گرنه ممکن است نتیجه خوبی ندھد.
۹)ھمسر خود را تشوﯾق کنید و کمک کنید تا استعدادھای پنھانی او شکوفا شود.
۱۰)به جای ھداﯾای گران بھا, وقت خود را در اختیار ھمسرتان قرار دھید .. نشان دھید که به او توجه دارﯾد, حتی
پس از ﯾک روز کار سخت!
۱۱)برای او ھدﯾه ای ببرﯾد حتی ﯾک شاخه گل به اﯾن ترتیب او خوش اخلاق می ماند.
۱۲)بدانید زمانی که ھمسرتان از سردرد شکاﯾت می کند, چاره درد او قرص مسکن نیست,بلکه ﯾک لبخند است.
۱۳)زﯾباترﯾن واژه در دنیا شاﯾد”متشکرم” باشد ولی با اﯾن حال ھمه شوھران دنیا می دانند که ھرگز نباﯾد از
ھمسرشان انتظار تشکر داشته باشند! اگر به او گردن بند الماس بدھید, مطمئنا می گوﯾد که زمرد را بیشتر
دوست دارد!
۱۴)ھرگز با ھمسرتان نجنگید, چون امکان ندارد در جنگ برنده شوﯾد. در عوض از قلم برای نوشتن آن چه در ذھن دارﯾد استفاده کنید. بعد آن را به ھمراه شاخه ای گل تحوﯾل او بدھید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *