چنین شوھرانی عشق را در زندگی می کشند؟!

۱-شوھرھاﯾی که تعصب بی جا را با غیرت اشتباه گرفته اند.
خانمش را چون ﯾکی شی می پندارد. به نام دوستی و عشق، او را با
توھمات خود زندانی کرده و قوانین ممنوعیت را برای ھمسر خود وضع می
کند. مثلا: جواب دادن به تلفن ممنوع؛ رفتن به خانه پدر و مادر ممنوع؛
سرزدن به دوستان ممنوع؛ درس خواندن و دانشگاه رفتن ممنوع؛ داشتن
شغل ممنوع؛ اردو و مسافرت ممنوع؛ استفاده از راﯾانه و اﯾنترنت ممنوع؛
خندﯾدن با صدای بلند در محیط خانواده و محارم ممنوع؛ تعرﯾف و توضیح در
مورد آقاﯾان ممنوع؛ رفتن کنار پنجره ممنوع؛ نامه نوشتن ممنوع؛ بیرون رفتن
از منزل ممنوع .
۲-شوھرھای سلطه جو، زورگو و کنترل کننده
چنین شوھرانی حق انتخاب را به کلی از ھمسرشان می گیرند و اﯾن حق
انتخاب را فقط برای خود به رسمیت می شناسند. از تصمیم ھای مھم و
کلی تا جزئی ترﯾن مسائل باﯾد زﯾر نظر آنھا و به فرمان آنھا باشد. به عنوان
مثال بعضی از اعمال و مستبدانه اﯾن آقاﯾان عبارتست از: تصمیم در انتخاب
محل زندگی به تنھاﯾی؛ تصمیم گیری در مورد فرزند داشتن؛ تصمیم در مورد
رفت و آمد و میھمانی رفتن، تصمیم در ارتباط ﯾا قطع رابطه با بعضی از فامیل
ﯾا دوستان از روی دل خودشون؛ تصمیم گیری در مورد شغل خانم، تصمیم
گیری در مورد رشته تحصیلی و محل تحصیل ھمسرشان بدون توجه به نظر
او؛ انتخاب رنگ پرده ؛ انتخاب نوع مبل؛ انتخاب رنگ و نوع فرش؛ انتخاب
ظروف و لوازم منزل، در اختیار گرفتن و به نام زدن سند شش دانگ رﯾموت تلوﯾزﯾون و وﯾدئو، انتخاب و تماشای برنامه ھای دلپسند خود از تلوﯾزﯾون
بدون توجه به خانواده و ھمسرشان؛ انتخاب نوع و رنگ لباس داخل منزل خانمشان؛ دستور به خانمشان در مورد چگونه فکر کردن، چگونه حرف
زدن، چگونه احساس کردن و چگونه رفتار کردن. ) خانواده سخت گیر در تربیت(
۳-شوھران بی مسئولیت
اﯾن شوھران فراموش کرده اند که مراحل نوزادی، نوباوگی، کودکی و نوجوانی را پشت سر گذاشته و فرد بالغی شده اند و ازدواج کرده اند. خانواده
تشکیل داده اند و صاحب فرزند شده اند. لذا در تصمیم گیری ، اجرا، و پاسخگوﯾی نسبت به وظاﯾف و مسئولیت ھای منزل خود را عقب کشیده اند
و چون حبابی خود را رھا کرده اند. ھنوز در پی لذت طلبی انفرادی خود ھستند. اﯾنھا برنامه ھا و دل مشغولی ھای خود را بدون توجه به خانواده و
ھمسرشان دنبال می کنند. بدون توجه به به مسئولیت ھاﯾی که باﯾد بپذﯾرند و نیازھاﯾی که خانواده به آنھا دارد، به دنبال پارتی ھا، تفرﯾحات،
مسافرتھا، کوھنوردی، فوتبال، استراحت، خواب، تلوﯾزﯾون و فیلم و سینما، موسیقی و دوستان و کارھای انفرادی مربوط به خود ھستند. آنھا
ھمیشه چون میھمانی بر سر سفره آمده منزلشان اگر وقت کنند حضور می ﯾابند و رنجھاﯾشان را به خانواده می رﯾزند و لذتھاﯾشان را بیرون از
خانواده تقسیم می کنند. اﯾن افراد گاھی تصور می کنند با دادن پول زﯾاد به خانواده می توانند، آنھا را رھا کنند. با ﯾک پلی استشن ، با ﯾک راﯾانه و
اﯾنترنت و …، سعی می کنند ھمسر و فرزندان خود را به خودشان وابگذارند. و نسبت به مسئولیت در قبال ھمسر و تربیت فرزندان شانه خالی
می کنند. )خانواده سھل گیر در تربیت(
۴-شوھران بی احساس و سخت کوش
برای اﯾن شوھران زندگی ﯾعنی کار، کار ﯾعنی زندگی و اﯾنھا ھمه ﯾعنی پول. اﯾن شوھران خلاء وجودی خود را فقط با پول و کار پر می کنند. به بھانه ھای مختلف مثل داشتن اقساط، تعوﯾض منزل ﯾا خودرو، فراھم آوردن رفاه ، تامین آﯾنده زندگی، مسئولیت کاری ، و …، اکثر اوقات خود را از
صبح تا آخر شب و حتی تعطیلات، به دنبال کار و اضافه کاری و تجارت و مدﯾرﯾت و … ھستند. گاھی بھانه ھای انسان دوستانه و خدمت به خلق را
پیش می کشند و گاھی تعھدات کاری را دستاوﯾز قرار می دھند. اﯾنھا از منزل ، ھمسر و فرزندان خود، ابتدا به صورت فیزﯾکی دور می شوند و کم
کم از نظر احساسی و عاطفی و ذھنی فاصله می گیرند. اﯾن آقاﯾان به ھمه مردم خدمت می رسانند و با آنھا ھستند به غیر از ھمسر و خانواده.
مردان دﯾگری را نیز می توان در اﯾن طبقه قرار داد. آنھاﯾی که شاﯾد اﯾن ھمه مشغله نداشته ﯾا از محیط خانواده دور نیستند، ولی از نظر عاطفی ،
احساسی و ذھنی فاصله زﯾادی از جو خانواده پیدا کرده اند. آنھا ھم احساسی ، ھمدلی ، ھمدردی با ھمسر را نیاموخته اند. حرف زدن برای آنھا
سخت تر از بلند کردن خودرو توسط قوﯾترﯾن مردان است. برای پاسخ ﯾک کلمه ای به ﯾک سئوال ، خانمشان باﯾد کلی به آنھا التماس کند،
اگر خانمشان با آنھا صحت کند، در حال دﯾدن تلوﯾزﯾون ھستند، ﯾا در حال تعمیر وساﯾل منزل می باشند، و حتی زحمت تغییر جھت نگاھشان را به
طرف خانمشان ، نمی کشند. گوش شنیدن ندارند، و اﯾن کار ھم برای آنھا مثل شکافتن اتم و آزاد سازی انرژی ھسته ای ھست. ولی متاسفانه
اﯾن انرژی آزاد کردن را حق خود نمی دانند تا اﯾن اتم را بشکافند و گوش شنوا برای حرفھا و احساسات خانمشان داشته باشند.
اﯾن مردان مھارت ھای گوش دادن، مھارتھای ارتباطی، مھارتھای ھم حسی ﯾاد نگرفته اند ﯾا تمرﯾن نکرده اند و ﯾا انگیزه ای برای انجامش ندارند.
برای اﯾن آقاﯾان، سخن محبت آمیز و عاشقانه، نوازش محبوبانه و نگاه دلبرانه به خانمشان، افسانه ای خیالی و بی فاﯾده است. ھمسر اﯾن آقاﯾان
با حسرت به زوجھاﯾی که در پارکی نشسته اند و در گوش ھم نجوا می کنند می نگرند.
ﯾک تلفن از محل کار به خانم، ﯾک دسته گل، ﯾک نامه عاشقانه ، ﯾک نوازش ، و ﯾک ھمدلی و ھم حسی به گاه نگرانی و بیماری؛ از آرزوھای ھرگز
برآورده نشده ، خانم اﯾن دسته از آقاﯾان است.
۵-شوھران وابسته و غیر مستقل
اﯾن آقاﯾان به علت اﯾنکه از بچگی تحت چتر حماﯾتی شدﯾد پدر و مادر خود قرار داشته اند و ھمیشه والدﯾنشان برای آنھا تصمیم گرفته اند، وابسته
، ترسو و دمدمی مزاج و بچه صفت تربیت شده اند. آنھا ھمین طور که بزرگ شده اند به جای اﯾنکه روز به روز مستقل تر شوند، روز به روز وابسته
تر شده اند. ھنگام ازدواج نیز نمی خواھند در اﯾن وضعیت تغییری اﯾجاد کنند. ھنوز ھم دستورات و تصمیم گیری ھای مھم زندگی زناشوﯾی را از
والدﯾن خود اخذ می کنند. معمولا پدر و مادر اﯾن آقاﯾان سخت گیر و مقرراتی ھستند و شاﯾد کمک مالی زﯾادی ھم به زندگی اﯾنھا کرده باشند.
مرزھای خانواده توسط اﯾن شوھران گسسته شده و مسائل محرمانه و خصوصی خانواده به راحتی به بیرون از خانواده منتقل می شود و افراد
دﯾگر ھم به خود اجازه می دھند در مسائل خانوادگی اﯾنگونه شوھران دخالت کنند.
۶-شوھران کمالگرا و خسیس
اﯾن آقاﯾان شخصیت وسواسی دارند. معیارھای نانوشته ای در ذھن خود ترسیم می کنند و آن را وحی منزل و تخلف ناپذﯾر تصور می کنند. به
جزئیات زندگی زﯾاد کار دارند و گیر می دھند. برای ھر چیز کوچکی در خانواده نظر می دھند. ھمیشه ترس از آﯾنده دارند، اعتماد به نفس پائین ، و
اﯾده آلی خواھی از مشخصات دﯾگر اﯾنھاست. با خسیس بودن و پس انداز افراطی سعی در آرامش خاطر خود دارند. ھمواره امروز را فدای فردا می
کنند. و فردای آنھا که باعث نگرانیشان بود، ھرگز نمی آﯾد. حسرت تفرﯾح ، مسافرت ، لباس نو، میھمانی را به سادگی و با بھانه ھای مختلف، بر
دل زن و بچه خود می گذارند. توقع زﯾادی از ھمسرشان دارند ، انتظار بی عیب و نقص بودن خانم خود را داشته و نقاط مثبت ھمسرشان را نمی بینند.
منبع : ساﯾت ھمدردی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *