چگونه می توانید عشق و ازدواج خود را حفظ کنید؟

چگونه می توانيد عشق و ازدواج خود را حفظ کنيد؟

رسیدن به عشق و روابط گرم زناشوئی، ھدف بسیاری از ما است؛ اما
مسائل گسترده ٔ ازدواج ھا و میزان طلاق نشان می دھند که مانع ھای بزرگی
در اﯾن راه وجود دارند. مطالب مھمی را که از طرﯾق مشاوره با زوج ھا و افراد
مختلف و ﯾا در تجربه ھای تلخ و شیرﯾن ازدواج چھارده سالهٔ خود آموخته ام،
در اﯾنجا با شما در میان می گذارم. امیدوارم اﯾن توصیه ھا به موقع مورد
استفادهٔ شما و ھمسرتان قرار گیرند.
۱) وجود اختلاف ھای زناشوئی را بپذﯾرﯾد
بسیاری از ازدواج ھا دﯾر ﯾا زود با مشکل ھای کوچک و بزرگ روبه رو می شوند.
لازم است با اﯾن مشکل ھا روبه رو شوﯾم. آنھا را درک کنیم. و برای ھرکدام،
راه حلی منطقی بیابیم. اختلاف ھای بزرگ زناشوئی، به طور معمول، برای ھر
دو طرف، دردناک و گیج کننده ھستند، اما اﯾن امر به تنھائی دلیل کافی برای
خاتمه ادن به ازدواج نیست.
اختلاف ھای زناشوئی، بسیاری از وقت ھا، میزان عشق و توانائی ھای
درونی زوج را امتحان می کنند، امتحان ھائی ھستند که لازم است ھر دو،
آگاھی ھا و مھارت ھای مربوط به آنھا را فرا گیرند تا موفق شوند و رابطهٔ
عاطفی خود را حفظ کرده و به مرحلهٔ والاتری برسانند. به گفتهٔ دﯾگر،
می توانید روب هرو شدن، شناختن و حال کردن اختلاف ھای زناشوئی خود را
بھاء حفظ و رشد ازدواج خود بدانید.
۲)از ﯾک متخصص در مسائل زناشوئی کمک بگیرﯾد
وجود دردھای احساسی و پیچیدگی مسائل زناشوئی، دلیل ھای موجھی برای مشاوره با ﯾک متخصص مسائل زناشوئی می باشند. اﯾن کار
می تواند کمک قابل توجھی به ازدواج شما کند و بھتر است بلافاصله پس از شروع اختلاف ھای جدی در رابطهٔ عاطفی خود به ﯾک متخصص مراجعه
کنید. برای اﯾن کار، کسی را انتخاب کنید که تجربه، دانش و انگیزهٔ لازم برای مشاوره با زوج ھا و کمک کردن در حل مسائل زناشوئی را داشته باشد.
در ضمن می توانید بستگان و افرادی که به طور کامل، قابل اعتماد و برای ازدواج شما ارزش قائل ھستند را جزء ﯾاران خود، در زمان سختی ھای
زناشوئی به حساب آورﯾد. اما ساﯾر آشناھا به اتمال زﯾاد، نمی توانند کمکی برای ازدواج شما باشند و حتی ممکن است تأثیر منفی نیز بر آن
بگذارند که بھتر است جزئیات مسائل زناشوئی خود را با آنھا در میان نگذارﯾد.
۳) ھمسر خود را بھتر درک کنید
خواسته ھای مھم ھمسرتان را بھتر بشناسید و برآورده کنید و نیازھای خود را نیز با او مطرح کنید، ھمسر شما به احتمال زﯾاد به شما علاقه مند
است اما در شما ضعف ھائی می بیند، که او را آزرده ﯾا ناامید می کند. با دﯾدگاه ھمسر خود در مورد اﯾن مسائل، بیشتر آشنا شوﯾد.
ممکن است ھمسرتان از ﯾک ﯾا ﯾا چند ضعف در شما به شدتِ ھراسان باشد و نسبت به آن واکنش منفی بی تناسبی نشان دھد؛ دلیل اﯾن
واکنش و واھمه اتفاق ھای دردناکی است که پیش از آشنائی با شما و شاﯾد در کودکی برای ھمسرتان رخ داده و او را نسبت به اﯾن مسائل
حساس کرده اند. اﯾن ترس ھای ھمسر خود را درک کرده و رفتارتان را طوری انتخاب کنید که اﯾن ترس ھا را ناخواسته تحرﯾک نکنید. در ضمن، از
ھمسر خود بخواھید برای تسلط بیشتر بر اﯾن ترس خود، تلاش کند.
۴)از میان دردھای احساسی عبور کنید و آنھا را پشت سر بگذارﯾد
اختلاف ھای زناشوئی، اغلب برای ھر دو طرف، ناراحتی ھای احساسی به وجود می آورند. ممکن است در اﯾن مرحلهٔ زندگی، احساس افسردگی،
شکست عصبانیت، سرخوردگی، ضعف، گیجی و ناامیدی کنید. در اﯾن زمان و مرحله است که بسیاری از افراد به ازدواج خود خاتمه می دھند، چون
نمی خواھند اﯾن دردھای احساسی را تحمل کنن و فکر می کنند اﯾن مسائل، حل شدنی نیستند؛ اما توانائی تحمل دردھای احساسی مربوط به
اختلاف ھای زناشوئی، ﯾکی از مھارت ھائی است که می تواند در حفظ عشق و ازدواج، مفید واقع شود.
اگر مسئله شدﯾدی در رابطهٔ زناشوئی پیدا کرده اﯾد، به احتمال زﯾاد، ھر دوی شما از نظر احساسی، مجروح شده اﯾد. بھبود و درمان اﯾن زخم ھای
احساسی، تدرﯾجی خواھد بود و در اﯾن دوران، درد آنھا را احساس خواھید کرد.
خوشحالی و نشاط شما در آن سوی دردھای شما قرار دارند. برای رسیدن به عشق پاﯾندٔه زناشوئی، گاھی لازم است از میان دردھائی که بر سر
راه شما قرار دارند، عبور کنید تا آنھا را پشت سر گذارﯾد. اگر اﯾن مسیر را با ھمت خود و ھمسرتان بپیمائید، به مرحلهٔ جدﯾدی در ازدواج خود
می رسید که خالی از درد است و پر از عشق، لذت و آشنائی با معنای عمیق ازدواج می باشد.
منبع : مجله شادکامی و موفقیت
اگر دچار این زودانزالی هستید اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *