سه نکته همسرداری ویژه خانم ها

ھمسرداری و گرم نگه داشتن کانون زندگی خانوادگی اگرچه کاری سھل و آسان به نظر می رسد اما کمتر
کسی موفق می شود به آسانی و بدون تلاش به زندگی اش گرمی ببخشد. رعاﯾت نکات و فرمول ھاﯾی در چگونگی برخورد با ھمسرانتان می تواند
شما را در داشتن کانونی گرم و دلپذﯾر کمک کند.
نکاتی که می خوانید حاصل کار و تلاش متخصصان و برگرفته از زندگی ھای موفق است:
● بیرون از خانه
برای اﯾن که به آرامش برسید و بتوانید به طرف مقابل تان نیز آرامش بدھید بھتر است کلبه ﯾا جاﯾی را بیرون از شھر و دور از ھیاھو مثل جنگل در نظر بگیرﯾد.
سعی کنید در اﯾن محل به ھیچ وجه به تلوﯾزﯾون،رادﯾو و تلفن دسترسی نداشته باشید. اگر تلفن
ھمراه دارﯾد آن را خاموش کنید.
در اﯾن زمان شما وھمسرتان فرصتی دارﯾد برای اﯾن که بتوانید با ھم حرف بزنید و تنھا باشید.
خانم ھا باﯾد بدانند که تنھا راه به دست آوردن ھر چیزاﯾن است که شخصی آن را درخواست کند. شوھران شما نیز مثل ھمه انسان ھای دﯾگر نمی توانند فکرھا را بخوانند و درک فراحسی ندارند.
بنابراﯾن بی جھت زندگی تان را تلخ نکنید و جار و جنجال راه نیندازﯾد.
خیلی ساده به آنھا بگوﯾید چه چیزی باعث شادی تان خواھد شد.
بیان نیازھا به زبان ساده
بیشتر خانم ھا اعتقاد دارند که شوھرشان باﯾد خودش نیازھای آنان را بشناسد و در رفع آن بکوشد. اﯾن دسته از زنان – که البته کم ھم نیستند
معتقدند اگر برای شوھرشان توضیح بدھند که چه چیزی باعث شادی و خرسندی شان می شود، باعث شکسته شدن غرور و شخصیت آنان
خواھد شد. خانم ھا باﯾد بدانند که تنھا راه به دست آوردن ھر چیز اﯾن است که شخصی آن را درخواست کند. شوھران شما نیز مثل ھمه انسان
ھای دﯾگر نمی توانند فکرھا را بخوانند و درک فراحسی ندارند. بنابراﯾن بی جھت زندگی تان را تلخ نکنید و جار و جنجال راه نیندازﯾد. خیلی ساده به
آنھا بگوﯾید چه چیزی باعث شادی تان خواھد شد. برای مثال اگر شوھرتان از شما سؤال کرد که شام را دو نفری بیرون بروﯾم ﯾا با دوستان و اقوام
غذا بخورﯾم، آنچه را که واقعاً دلتان می خواھد به او بگوﯾید و رودرباﯾستی را کنار بگذارﯾد. زﯾرا اگر از روی خجالت ﯾا ملاحظه ﯾا ھر چیز دﯾگری حقیقت
را از او پنھان کنید او تصور خواھد کرد که به خواسته شما عمل کرده است. بنابراﯾن سعی کنید صداقت را اصلی ترﯾن محور زندگی تان قرار دھید.
● تناسب اندامتان را حفظ کنید
اگر بیش از اندازه چاق ﯾا لاغر ھستید، به فکر بیفتید تا تناسب اندام خود را به دست بیاورﯾد. به ﯾک متخصص تغذﯾه مراجعه کنید و سعی کنید
درﯾابید که علت اﯾن مشکل در چیست. با رعاﯾت ﯾک رژﯾم غذاﯾی متعادل، اندامتان را در وضعیت مناسبی قرار دھید. به آزماﯾشات و نکاتی که پزشک
به شما توصیه کرده توجه کنید و در کنار آن با تکنیک ھای توجه به از بین بردن کینه و حسادت و نفرت از دﯾگران، به پاکسازی روح تان بپردازﯾد و انرژی ھای منفی و نگرانی و افسردگی را از خود دور کنید.
منبع : تبیان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *