بزودی شرایط جدید کسب درآمد بهمراه کدهای درآمدزایی اعلام خواهد شد.