کتاب الکترونیکی خودارضایی علت و درمان

10،000 تومان 5،500 تومان

نخستین گام برای درمان یا ترک خودارضایی، اعتقاد و ایمان به درمانپذیری خودارضایی و دوری ۱ از یأس و ناامیدی است .اما رسیدن به نتیجه و ایجاد هرگونه تغییر و دگرگونی نیازمند گذشت زمان، انتخاب راه صحیح و به کارگیری دقیق دستورها است .از همه اینها مهمتر، اراده و خواست فرد، نقش کلیدی و محوری را ایفا میکند .درمان و چاره جویی باید منطبق با خواست فرد باشد؛ زیرا تا وقتی که او نخواهد، میتوان با قاطعیت گفت که درمان نخواهد شد…